Select country

For solutions in a specific country please visit your local website

Menu
Shop Logo

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (handelsbetingelser) - Gældende for erhvervskøb


1. Definitioner
I handelsbetingelser mellem parterne defineres: Arbejdsdage som mandag til fredag undtagen helligdage, 1. maj, juleaftensdag og nytårsaftensdag. Normal arbejdstid er arbejdsdage i tidsrummet 8:30 til 16:00. I handelsbetingelser mellem parterne defineres køber som kunden og sælger som Jysk Data Net, CVR-nummer 26287634 (herefter benævnt JDN).


2. Anvendelse og omfang
Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt handelsbetingelser) gælder for alle aftaler om JDNs salg og levering af varer samt tilknyttede tjenesteydelser til erhvervskunder og det offentlige. I det omfang andet ikke er skriftligt aftalt, er nedenfor angivne handelsbetingelser gældende og går forud for kundens eventuelle almindelige betingelser.


3. Aftalegrundlag
Handelsbetingelser udgør sammen med JDNs tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om JDNs salg og levering af varer og tilknyttede ydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til JDN udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.


4. Persondatapolitik
JDN behandler persondata i henhold til den gældende persondataforordning, der trådte i kraft d. 25. maj 2018. Som registreret kunde hos JDN har kunden altid mulighed for indsigt, og kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataforordningen. Henvendelser i forbindelse med persondataloven kan du rette til kontor@cloudrouter.dk.
Kundens personlige data/oplysninger vil udelukkende blive brugt i JDNs interne kunde- og økonomisystem, med det formål at kunne tilbyde kundens medarbejdere et personligt login til JDNs forhandlerportal samt at kunne levere varen til kunden. Det skal dog oplyses at vi anvender cookies på cloudrouter.dk. Det er udelukkende med det formål at optimere vores webshop og dens funktionalitet for kunden. Der er ikke gemt nogen form for personlige oplysninger i vores cookies. Kunden har altid mulighed for at slette dem fra kundens computer. Vi registrerer kontaktpersonens fulde navn, e-mailadresse, firmanavn, cvr-nummer og firma adresse. Der registreres ikke andre personfølsomme oplysninger. Oplysningerne videregives ikke til tredjemand.


5. Tilbud og bestilling
Alle tilbud fra JDN er bindende i 30 dage fra tilbudsdato, med mindre andet er udtrykkeligt aftalt mellem parterne specifikt pr. tilbud. Kunden skal sende ordrer på varer eller tilknyttede ydelser til JDN skriftligt på salg@cloudrouter.dk eller via JDNs webbutik på www.cloudrouter.dk.


6. Ydelser
Alle ydelser fysiske, såvel som fjernydelser faktureres pr. påbegyndt time. Ved fysiske ydelser pålægges transportudgifter, hotelophold m.v. Kunden faktureres efter gældende takster, medmindre andet er skriftligt aftalt, og er specifikt beskrevet pr. sag.


7. Ordrebekræftelse
Afgivne ordrer er først forpligtende for JDN, når kunden har modtaget JDNs skriftlige ordrebekræftelse. JDN fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle fejl og oplysninger i materiale udformet af tredjemand. Dette gælder enhver form for salgsmateriale, beskrivelser, brugervejledning, indhold på andre websites m.v.


8. Priser
Prisen for varer og tilknyttede ydelser følger JDNs gældende prisliste på det tidspunkt, hvor JDN bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms, transport, ekspeditionsgebyr, evt. gebyr og tillæg.


9. Ejendomsret
JDN forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil den fulde betaling har fundet sted med tillæg af påløbne renter og omkostninger.


10. Betaling
Med mindre andet er fastsat ved udtrykkelig skriftlig aftale eller fremgår af fakturaen, skal ordren betales med Dankort, Visa/Dankort, eDankort eller forudbetaling ved bestilling. Ved fakturabetaling, skal det fulde fakturabeløb i alle tilfælde betales på forfaldsdato, angivet på fakturaen. Betales fakturabeløbet ikke rettidigt beregnes morarenter for forfaldsdagen på 2% pr. måned af den til enhver tid værende restgæld, samt et kompensationskrav på kr. 310 og rykkegebyr på kr. 100 pr. rykker. Forsinket betaling af en faktura anses altid som væsentlig misligholdelse af aftalen.


11. Forbehold
JDN tager forbehold for valutakurser, eventuelle told, skatter, afgifter, pris- og korrekturfejl, tekniske fejl, udsolgte varer, force majeure, arbejdskonflikt og forsinkelse af leverancer fra underleverandører og producenter.


12. Levering og leveringstid
Levering sker til adresser i Danmark igennem Post Danmark, GLS eller Bring, samt til EU og 3. lande igennem Bring, UPS eller andre efter kundens ønske. JDN leverer alle solgte varer og tilknyttede ydelser til den tid, der fremgår af JDNs ordrebekræftelse. JDN har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.


13. Forsinket levering og ophævelse
Hvis JDN forventer en forsinkelse i leveringen af varer eller tilknyttede ydelser, informerer JDN kunden om forsinkelsen og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen, samt ny forventet leveringstid. Hvis JDN undlader at levere varer eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, og levering ikke sker inden en rimelig frist på mindst 7 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til JDN. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.


14. Garanti
JDN yder ikke selvstændig garanti på vareleverancer. Kunden kan ikke overfor JDN rejse krav i henhold til en i købsaftalen eller på anden måde tilsagt producentgaranti for en vare, idet JDN alene videreformidler en sådan producentgaranti til kunden.


15. Mangler og reklamation
Ved modtagelse af en leverance skal kunden straks kontrollere de leverede varer fra JDN. Hvis kunden vil påberåbe sig en mangel, skal kunden, straks efter manglen er eller burde være opdaget, give JDN skriftlig meddelelse herom, samt anført hvori manglen består. Har kunden ikke inden 3 måneder efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for JDN, kan kunden ikke senere gøre manglen gældende.
Reklamation skal ske straks efter en fejl eller mangel konstateres. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny reklamationsperiode på. Reklamation gælder ikke, hvis fejlen skyldes produkter med fysiske skader eller skader der opstået på grund af lyn, statisk elektricitet, vand eller andet misbrug. Reklamation omfatter ikke software konfigurationer eller software tilpasninger.


16. Ansvar for mangler
JDN er kun ansvarlig for mangler, der skyldes fejl i produkter, og ikke for mangler, der kan henføres til forkert behandling, installation, anvendelse eller opbevaring. Det er således en betingelse for JDNs ansvar, at kunden har anvendt varen efter forskrifterne og på forsvarlig måde samt ifølge JDNs eventuelle anvisninger. Kunden henvises til at følge brugsvejledninger m.m., der er leveret med produktet, eller til selv at indhente de fornødne oplysninger om korrekt anvendelsesmåde og løbende servicering af produktet.

Kunden bærer selv risikoen for, at JDNs leverance er egnet til formålet, der er særligt gældende for kunden. Viser det sig, at produktet er behæftet med mangler, har JDN ret til at foretage afhjælpning eller ombytning efter eget valg. Kun såfremt JDN ikke inden for rimelig tid og ved et rimeligt antal afhjælpningsforsøg er i stand til at foretage afhjælpning eller fejlretning, kan kunden kræve erstatning, hvis de almindelige erstatningsbetingelser er opfyldt. Dog begrænses erstatningen til et beløb svarende til omkostningerne ved at udbedre manglen og kan maks. andrage den aftalte købesum.


17. Ansvarsbegrænsning
Såfremt der måtte blive konstateret, mangler ved det leverede, er kunden alene berettiget til at kræve evt. mangler afhjulpet. JDN har pligt til at afhjælpe mangler. Hvis JDN efter gentagne forsøg ikke kan afhjælpe de konstaterede mangler, og kunden herved har lidt et direkte tab, er JDN erstatningsansvarspligtig efter dansk rets almindelige regler. 


18. Indirekte tab
Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er JDN under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor kunden vedrørende tab af produktion, salg, fortjeneste, tid, goodwill eller andre indirekte tab eller følgeskader, uanset om JDN er blevet informeret om sådanne kravs mulighed. JDNs erstatningsansvar er uanset ansvarsgrundlag begrænset til et beløb, der ikke overstiger det beløb, kunden har betalt for den mangelfulde leverance.


19. Fortrydelsesret
Der er normalt ingen fortrydelsesret eller returret for erhvervskunder. I enkelte særlige tilfælde tages retur/ombyttes efter forudgående aftale og altid kun i væsentlig stand samt i original emballage. Omkostninger i forbindelse med returnering, samt allerede opkrævet fragtgebyr refunderes ikke. Endvidere forbeholder JDN sig ret til at påligge et håndteringsgebyr på 250 kroner ekskl. moms.


20. Force majeure
Hverken kunden eller JDN kan i henhold til nærværende aftale anses for ansvarlig over for den anden part, for så vidt ansvaret skyldes forhold, der ligger udenfor parternes kontrol. Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure situationen varer. Såfremt en tidsfrist for JDN udskydes på grund af force majeure, udskydes de eventuelle betalinger der knytter sig hertil, tilsvarende. Den part, der ikke er ramt af force majeure situationen, er berettiget til at annullere den eller de aftaler, der er berørt af force majeure situationen, såfremt det har varet mere end 30 arbejdsdage.


21. Fortrolighed
Kunden må ikke viderebringe, bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger. Kunden skal omgå og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab. Kundens fortrolighedsforpligtelser gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.


22. Uoverensstemmelser
Enhver retstvist mellem kunden og JDN afgøres efter Dansk Ret ved de almindelige domstole.

Produkter Service
Gå til indkøbskurv Forhandler Service